نماینده انحصاری ERMA ژاپن
نوشته

نماینده انحصاری ERMA ژاپن

نماینده انحصاری ERMA ژاپن

دستگاه هایی از قبیل : انواع سل کانتر و دیف کانتر هماتولوژی، اسپیرومتر، هموگلوبین متر،بیلیروبین متر، میکروتوم روتاری،رفرکتومترهای کلینیکال به صورت چشمی پرتابل و رومیزی